NAUDOJIMOSI INTERNETO SVETAINE WWW.ZEMESBIRZA.LT TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šiomis naudojimosi interneto svetaine taisyklėmis (toliau –Taisyklės) nustatytos skelbimų patalpinimo interneto svetainėje www.zemesbirza.lt (toliau – Internetinė svetainė) ir peržiūrėjimo sąlygos, taip pat Internetinės svetainės vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.
  2. Naudojantis Internetine svetaine vartotojams suteikiama galimybė svetainėje patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus (toliau - Skelbimus) šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Internetinės svetainės vartotojas yra asmuo, patalpinęs, norintis peržiūrėti Skelbimą Internetinėje svetainėje (toliau - Vartotojas).
  3. Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis publikuodamas skelbimą. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais.
  4. Internetinę svetainę tvarko ir administruoja www.zemesbirza.lt administracija (toliau - Tiekėjas). Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir papildymais. Tiekėjas pasilieka teisę keisti, teikiamas paslaugas ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo.
 2. Bendrieji reikalavimai skelbimų turiniui, formai
  1. Internetinės svetainės duomenų bazėje toje pačioje kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties veiksmo (parduoda, nuomoja, perka, keičia, dovanoja) ir to paties objekto Skelbimą. To paties skelbimo talpinimas keletą kartų draudžiamas.
  2. Vartotojams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančios informacijos. Pateikdamas duomenis skelbime Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra.
  3. Skelbimas savo turiniu, forma, vizualia kompozicija negali prieštarauti visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, neturi kurstyti diskriminacijos ar nesantaikos bet kokiu pagrindu.
  4. Draudžiama naudotis Internetine svetaine neteisėtais ir netinkamais tikslais, įskaitant turinio pateikimą, publikavimą, siuntimą ir laikymą Internetinėje svetainėje, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir pan.); būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą; keltų grėsmę Internetinės svetainės ar jos duomenų bazės saugai (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.); pažeistų bet kuriuos teisės aktus.
  5. Skelbimas gali būti iliustruotas fotografijomis, kurios privalo vaizduoti siūlomą objektą. Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors grafinių vaizdų/raidžių/skaitmenų (logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba fotografijų derinio su grafiniais vaizdais/raidėmis/skaitmenimis arba pakeisti fotografijas tokiu būdu, taip pat fotografijose draudžiama vaizduoti asmenis. Patalpindamas skelbimą, Vartotojas patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
  6. Patalpindamas skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms. Patalpindamas skelbimą, Vartotojas privalo laikytis Internetinėje svetainėje nurodytų skelbimą patalpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių.
  7. Tiekėjas turi teisę atmesti skelbimus arba be įspėjimo juos ištrinti iš Internetinės svetainės duomenų bazės, taip pat ištrinti skelbime esančias ir Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų neatitinkančias fotografijas. Skelbimai gali būti blokuojami, redaguojami arba nukeliami į paieškos rezultatų sąrašo pabaigą. Tiekėjas atmeta arba be išankstinio įspėjimo ištrina skelbimus iš Internetinės svetainės duomenų bazės, jei jie neatitinka šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 3. Atsakomybės ribojimas
  1. Tiekėjas neprisiima atsakomybės už pateikiamus informacijos turinius, jų neatitikimą tikrovėje ir neatsako už jokią žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims, kompiuterinei sistemai.
  2. Tiekėjas neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl skelbimuose nurodytos informacijos ir fotografijų naudojimo.
  3. Tiekėjas teikia technines priemones informacijos patalpinimui internetinėje svetainėje ir nėra jokių asmenų atstovas ar agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas. Tiekėjas pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo keisti šias taisykles.
  4. Vartotojas sutinka, kad jo duomenys būtų naudojami netiesioginiais tikslais.
  5. Zemesbirza.lt atsakomybė Vartotojui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 30 (trisdešimties) eurų suma.
 4. Mokamos paslaugos
  1. Skelbimų talpinimas – nemokamas.
  2. Vartotojo patalpinti skelbimai bus publikuojami Internetinės svetainės www.ntbirza.lt atitinkamose kategorijose.
  3. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Svetainėje.
  4. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka www.zemesbirza.lt už Mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. www.zemesbirza.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.
  5. Užmokestis už Skelbimus ir Turinį, kurie buvo panaikinti ar pašalinti dėl to, jog Vartotojas pažeidė šių Taisyklių nuostatas, nėra grąžinamas. 
 5. Autorių ir kitos teisės
  1. Visi interneto svetaines www.zemesbirza.lt prekiniai ženklai, dizaino elementai ir kita tekstinė ar grafinė informacija naudojama Interneto Svetainėje yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis. Bet koks Lankytojų ir trečiųjų asmenų atliekamas Interneto Svetainės turinio, dizaino, duomenų bazės informacijos pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas ar kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Interneto Svetainės Lankytojams skelbiantiems ar keičiantiems savo skelbimus pagal Interneto Svetainės Taisykles.
  2. Lankytojas talpindamas savo skelbimą sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti skelbimų fotografijas ar kitą grafinę ar tekstinę informaciją reklaminiais ar kitais Tiekėjo tikslais, neatskleisdamas asmeninės Lankytojo informacijos. Tiekėjas naudodamas skelbimus ar kitą Lankytojo publikuojamą turinį, nebus įpareigotas mokėti Lankytojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
  3. Šios Autorių teisių apsaugos sąlygos gali būti Tiekėjo keičiamos be išankstinio perspėjimo, tuo atveju pakeitimai būtų viešai paskelbti Interneto Svetainėje.
 6. Baigiamosios nuostatos
  1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Bet kokie ginčai, kilę dėl Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu. Šalims nepavykus susitarti toks ginčas bus sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.