• Patvirtinti Miško atkūtimo ir įveisimo nuostatų pakeitimai

  Aplinkos ministras 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-970 pakeitė ir papildė Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus. Pakeitimai įsigaliojo 2013 m. gruodžio 28 dieną. Įsakymo tekstas paskelbtas čia:

   

  http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=463400

   

  Pakeitimų sąrašas gana ilgas. Viena iš patvirtintų naujovių yra ta, kad nuo šiol rengiant miško želdinimo ir žėlimo projektą privačioje žemėje, kartu su šiuo projektu …

 • PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2013 METAIS GRAFIKAS

  Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (teikiant Paraišką gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones (toliau – Paraiška) gauti įveisto miško priežiū …

 • Lietuvoje žymiai mažėja apleistos žemės

   Žemė daugumai lietuvių jau nuo seniausių laikų buvo ne tik pragyvenimo šaltinis, bet ir gyvenimo būdas. Žemės valdymas, visais laikais buvęs svarbus, ne mažiau aktualus ir šiandien, o žmonijos evoliucijos procese keičiasi žemės naudojimo tikslai ir pobūdis.

   

   Prieš kelerius metus apleistos žemės buvo daugiau nei 0,5 milijono hektarų. Valstybės įmonei Valstybės žemės fondui nustačius apleistų žemių plotus pagal spektrinius žemės paviršiaus vaizdus i& …

 • Norintieji pradėti ūkininkauti turi turėti profesinį pasirengimą (2011-05-06)

  Į Žemės ūkio ministeriją pastaruoju metu kreipiasi patarimo ne vienas asmuo, mąstantis apie galimybę pradėti ūkininkauti, tačiau neturintis reikalingo išsilavinimo, susijusio su žemės ūkiu. Ministerijos specialistų teiraujamasi, kokio profesinio pasirengimo reikia norint pradėti ūkininkauti?

  Žemės ūkio ministerijos Ekonomikos ir programų vertinimo departamento Strateginio planavimo ir mokslo skyriaus vedėja Zita Duchovskienė paaiškino, kad teikiant savivaldybei dokumentus į …

 • Finansinė parama „Natura 2000“ miškų teritorijose

  Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Natura 2000 išmokos“ (parama „Natura 2000“ miškų teritorijose) remiami miško savininkai „Natura 2000“ vietovėse. Išmokos skiriamos privačių miškų savininkams ar jų asociacijoms kai valda yra „Natura 2000“ saugomoje teritorijoje, kurioje privaloma laikytis specifinių veiklos apribojimų. Šių išmokų tikslas - kompensuoti miško …

 • Ūkininkams leista įsigyti papildomą žaliojo dyzelino kiekį (2011-05-04)

  Šiandien Vyriausybė pritarė nutarimo “Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektui, kurį teikė žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius. Žemės ūkio veiklos subjektai galės papildomai įsigyti 15 proc. didesnį einamaisiais ūkiniais metais akcizais neapmokestinamą dyzelinių degalų kiekį, atitinkamai sumažinant ateinantiems ūkiniams metams …

 • Apie padarytas klaidas žino ir savivaldybės, ir ūkininkai (2011-05-04)

  Baigiamos mokėti išmokos už pernai deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus.

  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) jau išmokėjo ir didžiąją dalį paramos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemonių „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB …

 • Paramos populiarumas skatina į paraiškų atranką įvesti prioritetų svertus (2011-03-25)

  Nuo š.m. kovo 1 d. iki balandžio 29 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos (Programa) I krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ šias priemones: „Žemės ūkio valdų modernizavimas“, „Miškų ekonominės vertės didinimas“, „Miškų infrastruktūros gerinimas“. Nacionalinės mokėjimo agentūros duomenimis, pareiškėjai ES paramos …

 • ES išmokos miškininkams – tik deklaravus plotus

  Apleistas ir nederlingas žemes miškais apsodinę ūkininkai ir miškininkai skatinami Europos Sąjungos (ES) kompensacinėmis išmokomis. Jas gali gauti ir aplinkosaugos įsipareigojimų besilaikantys bei miškų biologine įvairove susirūpinę miško savininkai.

  Parama numatyta pagal 3 Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones: „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties …

 • Lietuvos kaimo plėtros programos 2010 metų įgyvendinimo statistika

  Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programai (toliau – Programa) įgyvendinti 2007–2013 m. skirta 7,89 mlrd. Lt (iš jų 6,097 mlrd. Lt – ES lėšos). Programą sudaro 4 kryptys: I kryptis „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“, kuriai numatyta 3 442,2 mln. Lt (iš jų 2 592 mln. Lt – ES lėšos arba 42,5 proc. visų Programos ES lėšų), II kryptis „Aplinkos ir kraštovaizdž …

 • Informacija apie žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų deklaravimą 2011 m.

  Informuojame, kad paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, atskirąsias tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones šias metais bus galima teikti nuo balandžio 4 d. iki birželio 15 d. Pareiškėjai, turintys galimybes naudotis el. bankininkyste, nuo 2011 m. balandžio 4 d. paraiškas galės pateikti savarankiškai, jungdamiesi …

 • Paraiškų surinkimo grafikas 2011 m.

  Žemės ūkio ministerija paskelbė paraiškų pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones surinkimo 2011 metais grafiką. Pirmąsias paraiškas galima bus teikti sausio pabaigoje. Anksčiausiai bus surenkamos paraiškos paramai gauti profesiniam mokymui ir konsultavimui, pusiau natūriniam ūkininkavimui, žemės ūkio vandentvarkai ir kt. Paraiškas žemės ūkio valdų modernizavimui bus galima teikti kovo mėnesį.

   

  Eil. Nr.

   

  Priemonė …

 • Globaliu požiūriu, žemė - aukso vertės (2010-12-20)

  Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, viceministrai Mindaugas Kuklierius ir Edvardas Raugalas dalyvavo Lietuvos žemės savininkų sąjungos Kaune organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Bendroji žemės ūkio politika po 2013 metų“. Aktuali renginio tema sulaukė ne tik vietinių institucijų ir organizacijų susidomėjimo. Į konferenciją atvyko tarptautinės nevyriausybinės žemdirbių organizacijos, besirūpinančios žemės savininkų ir Europos šalių kaimo reikalais ELO generalinis …

 • Ūkininkams – apie verslo liudijimus (2010-12-21)

  Ką privalo žinoti fiziniai asmenys, kai jie verčiasi veikla, nepatenkančia į ūkininko ir jo partnerių pajamų už paslaugas žemės ūkiui sąrašą, komentuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pareigūnai. Įregistruota individuali veikla ar verslo liudijimas? Komentuoja Rūta Asadauskaitė, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) Viešųjų ryšių skyriaus specialistė:

  Ū …

 • KONSULTACIJAS ŪKININKAMS APMOKA EUROPOS SĄJUNGA

  Ūkininkaujant tenka rūpintis ne tik pasėliais ar galvijais, bet ir ūkio buhalterija, leidimais, mokesčiais ir panašiais klausimais. Dalies šių rūpesčių ūkininkai gali atsikratyti kreipdamiesi į konsultantus. Jų suteiktos konsultacijos gali būti apmokamos pasinaudojant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės “Naudojimasis konsultavimo paslaugomis” teikiama parama.

  Profesionali pagalba

  Aktualiausia ši priemonė tiems, kas jau gauna …

 • Z.Bitvinskaitė: Naujovės šalies miškininkystėje (2010-12-02)

  Neseniai pakeisti miško atkūrimą ir įveisimą reglamentuojantys teisės aktai: Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai ir Miško įveisimo ne miško žemėje taisyklės. Daugelis šių pakeitimų svarbūs miško savininkams ar besiruošiantiems jais tapti, todėl norėtųsi, kad jie būtų pastebėti ir teisingai suprasti,- informuoja Zita Bitvinskaitė, Aplinkos m-jos Miškų departamento Miškininkystės skyriaus …

 • Patvirtinti naujausi Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos pakeitimai (2010-12-14)

  Europos Komisija 2010 m. gruodžio 2 d. pritarė siūlytiems Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (toliau – Programa) pakeitimams. Pakeitimai parengti atsižvelgus į ES paramos gavėjų, socialinių ir ekonominių partnerių išreikštus pastebėjimus, taip pat siekiant užtikrinti efektyvų ES lėšų panaudojimą.

  Pakeitimų esmė

  Leista perskirstyti lėšas tarp Programos priemonių, padidinant paramos lėšas priemonei „Profesinis mokymas ir …

 • ...
 • 3
 • 4
 • 5