Patikslintos miškotvarkos projektų rengimo taisyklės (2015-10-15)

 2015 m. spalio 14 d., įsigaliojo Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pakeitimai, patvirtinti aplinkos ministro 2015-10-13 įsakymu Nr. D1-737. Dauguma pakeitimų yra redakcinio pobūdžio.

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2006 M. RUGSĖJO 1 D. ĮSAKYMO NR. D1-406 „DĖL MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMŲ IR VIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. spalio 13 d. Nr. D1-737

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja visų nuosavybės formų miškų vidinės miškotvarkos projektų rengimą, derinimą, tvirtinimą, registravimą, keitimą ir pripažinimą netekusias galios.“

2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1vidinės miškotvarkos projekto rengėjas (toliau – Rengėjas) – fizinis asmuo, turintis miškininkystės išsilavinimą ir pateikęs dokumentus apie įgytą išsilavinimą Valstybinei miškų tarnybai jos nustatyta tvarka, arba juridinis asmuo, valstybės narės kita organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, ar jų padaliniai, jeigu jų darbuotojas arba savininkas turi miškininkystės išsilavinimą ir yra pateikęs dokumentus apie įgytą išsilavinimą Valstybinei miškų tarnybai jos nustatyta tvarka;

3.2aiški ribinė linija – miško valdos ribas natūroje žyminti linija, kurioje 1–1,5 m atstumu nuo valdos ribos į šios miško valdos pusę iškirsti medžiai ir krūmai arba iškirstas pomiškis ir trakas bei su ribine linija besiribojantys medžiai, pažymėti dažais ar žievės patašymu iš ribinės linijos pusės;

3.3. kitos sąvokos šiose taisyklėse suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos miškų įstatyme.“.

3. Papildau 31 punktu:

31. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus rengiantys asmenys turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą (magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį) ir ne trumpesnę kaip 5 metų vidinės miškotvarkos projektų rengimo darbų patirtį, o privačių miškų vidinės miškotvarkos projektus rengiantys asmenys – aukštesnįjį miškininkystės arba aukštąjį koleginį biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės krypties išsilavinimą.

Valstybių narių piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis laisvo judėjimo valstybėse narėse teisėmis, įgiję miškininkystės krypties išsilavinimą ne Lietuvos Respublikoje, o kitose valstybėse narėse, gali rengti vidinės miškotvarkos projektus Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai. Miškininkystės krypties išsilavinimas, įgytas kitose valstybėse narėse, yra pripažįstamas pagal Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo nuostatas.“

4. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Vidinės miškotvarkos projektų kokybė tikrinama vadovaujantis Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-499 „Dėl Miškų inventorizacijos ir ūkinių priemonių projektavimo darbų kokybės vertinimo metodikos patvirtinimo“, ir Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcija, patvirtinta Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 11-10-V „Dėl Miškotvarkos darbų vykdymo instrukcijos patvirtinimo.“

5. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

„43. Jei kontrolės metu nustatoma, kad patvirtinti ir užregistruoti vidinės miškotvarkos projektai neatitinka Taisyklių 40 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimų ir įvertinami blogai, kontrolę vykdanti institucija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikia išvadas vidinės miškotvarkos projektus tvirtinančiai institucijai, kuri ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išnagrinėja išvadas ir pripažįsta juos netekusiais galios.“

6. Pakeičiu VI skyrių ir jį išdėstau taip:

 

VIVIDINĖS MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ KEITIMAS

 

44. Galiojantys vidinės miškotvarkos projektai gali būti keičiami tik tada, kai:

44.1. pasikeitė ūkinių priemonių vykdymą ir projektavimą reglamentuojantys teisės aktai;

44.2. nustatyta tvarka pakeistas miškų priskyrimas miškų grupėms;

44.3. dėl stichinės nelaimės paveikto miško būtina tikslinti suprojektuotas ūkines priemones;

44.4. nustatyta tvarka pakeistas miško valdos plotas arba ribų konfigūracija, valda suskaldyta į mažesnes arba sujungta su gretima;

44.5. tikrinant vidinės miškotvarkos projekto parengimo kokybę buvo nustatyti dideli inventorizacijos netikslumai ir po to atliktas miško inventorizacijos duomenų patikslinimas;

44.6. reikia papildomai suprojektuoti ar patikslinti priemones, kurioms teikiama Europos Sąjungos parama;

44.7. reikia patikslinti apsaugos ir tvarkymo reikalavimus kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose ar apsaugos zonose;

44.8. planuojamas rekreacinių objektų įrengimas miškuose, siekiant juos pritaikyti visuomenės poreikiams.

 

45. Jei valdos miškų charakteristika pakito dėl juose vykdytos ūkinės veiklos, vidinės miškotvarkos projekte tikslinti galima tik aplinkosaugines ir miško atkūrimo priemones.

 

46. Vidinės miškotvarkos projekto keitimas pateikiamas kartu su aiškinamuoju raštu (arba aktu, sudarytu dėl 44.5 papunktyje nurodytų aplinkybių), kuriame išdėstytas keitimo teisinis pagrindas, motyvai ir keitimo objektas.

 

47. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų keitimus miško valdytojų užsakymu rengia ir teikia derinti Rengėjai vadovaudamiesi šių taisyklių 18-21 punktais. Keičiant valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektą, recenzentas nebūtinas, jei nėra tikslinamas miško naudojimas. Keičiami valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai tvirtinami ir skelbiami šių taisyklių 22 punkte nustatyta tvarka. Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų keitimas registruojamas 23 punkto nustatyta tvarka, prie registravimo numerio prirašant keitimą liudijančius indeksus.

 

48. Bet koks suderintų ir įregistruotų privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų keitimas turi būti derinamas, tvirtinamas ir registruojamas 28–34 punktuose nustatyta tvarka, prie registravimo numerio prirašant keitimą liudijančius indeksus.“

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas

 

 

 

 

Galiojanti suvestinė įsakymo redakcija...

www.miskobirza.lt