Nuo spalio 1 įsigaliojo Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimai (2015-10-01)

Seimui 2015 m. birželio 23 d. priėmus Miškų įstatymo pataisas (XII-1839), Miškų departamento Miškininkystės skyrius parengė Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimo projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti minėto įstatymo nuostatas dėl IVB miškų grupės (trumpo kirtimo amžiaus plantacinių miškų) veisimo, atkūrimo ir tręšimo reikalavimų. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimus aplinkos ministras patvirtino 2015 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. D1-682, kuris įsigalios nuo 2015 m. spalio 1 d.

Pakeitimais taip pat patikslinti ir atitinkami Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų punktai, susiję su IVA grupės (normalaus kirtimo amžiaus) miškų veisimo ir atkūrimo reikalavimais, Miško atkūrimo ir įveisimo projekto ir jo brėžinio privačioje žemėje rengimo reikalavimai. 

 

Nuostatų pakeitimai buvo suderinti su Generaline miškų urėdija, Valstybine miškų tarnyba, Lietuvos miško savininkų asociacija, LMS Miško auginimo specialistų bendrija, atsižvelgta į ASU Miškų ir ekologijos fakulteto, LAMMC filialo Miškų instituto, Privačių miškų savininkų asociacijos pateiktus pasiūlymus ir pastabas.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. D1-199 „DĖL MIŠKO ATKŪRIMO IR ĮVEISIMO NUOSTATŲ“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 24 d. Nr. D1-682

Vilnius

 

 

 

1. P a k e i č i u Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“, (toliau – Nuostatai):

 

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato miško atkūrimo ir įveisimo, miško želdinimo darbų, želdinių ir žėlinių kokybės reikalavimus. Nuostatų reikalavimai netaikomi žaliavinėms medžių ir krūmų bei Kalėdų medelių plantacijoms.“;

 

1.2. pakeičiu 3 punkto tryliktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

plantaciniai miško želdiniai ar žėliniai – greitai augančių medžių rūšių (beržų, juodalksnių, baltalksnių, drebulių, tuopų, maumedžių ir (arba) šių medžių rūšių hibridų, eglių) tos pačios amžiaus klasės želdiniai ar žėliniai, kuriems taikomos sparčiojo medynų auginimo technologijos;“;

 

1.3. papildau 3 punktą septynioliktąja pastraipa ir ją išdėstau taip:

žaliavinė medžių ir krūmų plantacija – įvairios paskirties greitai augančių medžių ir krūmų (energinių augalų, karklų pinti ir kt.) želdinių ar žėlinių, kurių kirtimų rotacija ne ilgesnė kaip 14 metų, plotas.“;

 

1.4. pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Plantaciniai miško želdiniai ir žėliniai priskiriami IVB grupės miškams ir jiems taikomi Nuostatų reikalavimai. Juos draudžiama veisti neplantacinių miškų kirtavietėse arba šių miškų žuvusių želdinių, žėlinių ir medynų vietose, miško aikštėse ir miško laukymėse. Tręšiant plantacinius miško želdinius ar žėlinius nuotekų dumblu, būtina laikytis Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui bei rekultivavimui reikalavimų LAND 20-2005, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl normatyvinio dokumento LAND 20-2001 „Nuotekų dumblo naudojimo tręšimui reikalavimai“ patvirtinimo“.‘‘;

 

1.5. pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.1. atkuriant mišką II–IVA grupių miškuose, želdinių ir (ar) žėlinių rūšinėje sudėtyje turi būti daugiau kaip 75 procentų medžių rūšių, atitinkančių Nuostatų 1–3 priedų reikalavimus, išskyrus atvejus, kai paliekami atželti baltalksnynai ir skroblynai valstybiniuose ekosistemų apsaugos (IIA grupės), apsauginiuose (III grupės) ir visuose privačiuose miškuose, ir kai atkuriamas miškas buvusiuose šakninės pinties židiniuose visų nuosavybės formų II–IVA gr. pušynuose. Trumpo kirtimo amžiaus plantaciniai miškai (IVB grupės) gali būti atkuriami tų pačių arba kitų medžių rūšių plantaciniais miško želdiniais ar žėliniais, vadovaujantis Nuostatų 10 priedo reikalavimais;“;

 

1.6. pakeičiu 11.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.4. buvę šakninės pinties židiniai II–IVA gr. pušynuose, išskyrus Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją, turi būti atkuriami lapuočių medžių rūšimis;“;

 

1.7. pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Apsauginiuose (III gr.) ir normalaus kirtimo amžiaus ūkiniuose (IVA gr.) miškuose, išskyrus juose esančias saugomas teritorijas, kirtavietės paliekamos atželti tomis pačiomis tikslinėmis medžių rūšimis tik kai prieš tai augę ir šalia augantys tų pačių medžių rūšių medynai yra ne žemesnės kaip antros selekcinės grupės (jeigu selekcinė grupė nenustatyta – ne žemesnio kaip antro boniteto, pušies medynai Dzūkų ir Sūduvos aukštumos kilmės rajone (LT/P6) – ne žemesnio kaip trečio boniteto), išskyrus Nae, Ua, Ub, Uc, Pa, Pb, Pc, Pd ir nusausintas Pa ir Pb augavietes, kuriose medynų selekcinė grupė neribojama.“;

 

1.8. pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

„23. Privačioje žemėje miškas veisiamas, medynai ir (ar) krūmynai pertvarkomi ir neteisėtai iškirstas miškas atkuriamas vadovaujantis Nuostatais, parengus Miško želdinimo ir žėlimo projektą (toliau – Projektas) pagal Nuostatų 6 priede nurodytą formą. Veisiant mišką ir pertvarkant medynus ir (ar) krūmynus, Projektą tvirtina valstybės įmonės miškų urėdijos miškų urėdas arba jo įgaliotas valstybinis miškų pareigūnas; kai miškas iškirstas neteisėtai, – Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio pareigūnas. Miškas atkuriamas vadovaujantis Nuostatais ir vidinės miškotvarkos projektu arba Projektu, kurį, savininko pageidavimu, rengia vidinės miškotvarkos projekto rengėjas arba biržės rėžėjas. Projektas rengiamas laikantis Nuostatų 12 priede nurodytų reikalavimų. Projektas nerengiamas, kai plote, kuriame veisiamas miškas, auga miško žėliniai, kurių vidutinis amžius didesnis kaip penkeri metai, jų rūšinė sudėtis ir tankis atitinka Nuostatų 38 punkto reikalavimus. Projektas dėl svarbių priežasčių (pasikeitus augavietės sąlygoms ir pan.) gali būti tikslinamas. Patikslintą Projektą tvirtina įgaliotas valstybinis miškų pareigūnas.“;

 

1.9. pakeičiu Nuostatų 3 priedo pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„VYRAUJANČIOS TIKSLINĖS MEDŽIŲ RŪŠYS NORMALAUS KIRTIMO AMŽIAUS ŪKINIAMS (IVA GR.) MIŠKAMS ATKURTI“;

 

1.10. pripažįstu netekusia galios Nuostatų 3 priedo pirmąją pastabą;

 

1.11. pakeičiu Nuostatų 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama);

 

1.12. pakeičiu Nuostatų 10 priedo 1 lentelę ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama);

 

1.13. papildau Nuostatus 12 priedu (pridedama).

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.

 

  

Aplinkos ministras                                                                                           Kęstutis Trečiokas

 

 

 

Plačiau: Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ pakeitimo

www.miskobirza.lt