NUO GEGUŽĖS 01 D. ĮSIGALIOJO NAUJAS ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ĮSIGIJIMO ĮSTATYMAS IR MIŠKŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2014-04-29 pasirašė Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo ir jį lydinčiųjų įstatymų pakeitimus, kuriais įtvirtinami dirbamos žemės ir miškų įsigijimosaugikliai. Šalies vadovė neatsižvelgė į gausią kritiką vadinamiesiems "saugiklių įstatymams" ir  Sei­mo Lietuvos liberalų sąjūdžio partijos frakcijos pra­šymą juos ve­tuo­ti, kaip galimai prieštaraujančius Konstitucijai ir ribojančius as­me­nų tei­sę į nuo­sa­vy­bę.

Prezidentė pasirašė šių įstatymų pakeitimus, argumentuodama, kad jie yra būtini tam, antraip žemės pardavimas Lietuvoje nuo gegužės 1 dienos neliktų be jokių saugiklių.

Š.m. gegužės 1 dieną baigiasi Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutartyje numatytas pereinamasis laikotarpis dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo Lietuvoje ir nustoja galioti konstituciniame įstatyme įtvirtintas ribojimas užsieniečiams įsigyti Lietuvoje žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemę.

 

Prezidentės spaudos tarnyba išplatino pranešimą, kad žemės įsigijimo saugiklių įstatymų priėmimas Seime vyko labai skubotai ir juose yra trūkumų ir netikslumų. Įstatymai priimti likus vos 6 dienoms iki 10 metų galiojusio draudimo užsieniečiams įsigyti žemės Lietuvoje pabaigos.

Todėl pasirašydama įstatymus, Prezidentė kreipėsi į Ministrą Pirmininką, kad Vyriausybė ištaisytų esamus netikslumus, užtikrintų racionalų dirbamos žemės naudojimą ir netaikytų perteklinių apribojimų norintiems dirbti žemę asmenims.

Nuo ge­gu­žės 1-osios dir­ba­mą že­mę Lie­tu­vo­je ga­lės pirk­ti ir už­sie­nie­čiai, ir bend­ro­vės - vi­siems bus tai­ko­mos vie­no­dos pir­ki­mo są­ly­gos, ją bus ga­li­ma įsi­gy­ti ne­bū­ti­nai to­je vie­to­vė­je, kur pir­kė­jas gy­ve­na. Ta­čiau jos įsi­gi­ji­mas bus sie­ja­mas su že­mės ūkio pro­duk­ci­jos ga­my­ba, o įsi­gy­tą že­mę bus pri­va­lu dirb­ti 5 me­tus ir tik ta­da ga­li­ma ją par­duo­ti.

Vi­si no­rin­tie­ji ga­lės pirk­ti ne dau­giau kaip 500 hek­ta­rų že­mės. Išimtis numatyta gy­vu­lių au­gin­to­jams- jie ga­lės pirk­ti daugiau žemės, o kon­kre­tus kie­kis pri­klau­sys nuo au­gi­na­mų gy­vu­lių skai­čiaus.

No­rin­tie­ji įsi­gy­ti že­mės tu­rės tu­rė­ti tre­jų me­tų ūki­nin­ka­vo pa­tir­ties ar­ba su že­mės ūkiu su­si­ju­sią spe­cia­ly­bę.

Žmo­nės, ku­rie no­rės dau­giau kaip 10 ha įsi­gy­ti že­mės, pri­va­lės gau­ti lei­di­mus iš Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos. Lei­di­mo ne­rei­kės, jei bend­ras - jau tu­ri­mos ir įsi­gy­ja­mos dir­ba­mos že­mės plo­tas - yra ma­žes­nis nei 10 ha.

www.forest.lt