Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 procentus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

Nuo 2015 m. sausio 1 d. visi miško valdytojai privalo apskaičiuoti ir sumokėti 5 procentus iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką

 

 

                      2014 m. gruodžio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1380patvirtino naują Privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo redakciją (toliau – Tvarkos aprašas), kuriame reglamentuojama miško valdytojų privalomųjų atskaitymų, nurodytų Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 2 ir 3 dalyse, iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiavimo, mokėjimo ir deklaravimo tvarka. Šis Vyriausybės nutarimas ir juo patvirtinta nauja Tvarkos aprašo redakcija įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d. Toliau pateikiami svarbiausi klausimai apie privalomuosius atskaitymus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką bei atsakymai į juos.

                     

                      Kas privalo apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus?

                      Privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti ir sumokėti visi fiziniai ir juridiniai asmenys miško valdytojai, gavę pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką.

                     

                      Kaip reikia apskaičiuoti privalomuosius atskaitymus bei kokio dydžio šie atskaitymai?

                      Privalomuosius atskaitymus reikia apskaičiuoti iš per mokestinį laikotarpį miško valdytojo gautų pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomamemiške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką. Vadovaujantis Miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi, miško valdytojas iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, privalo apskaičiuoti privalomuosius 5 procentų atskaitymus.

                     

                      Kur reikia sumokėti apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus?

                      Apskaičiuotus privalomuosius atskaitymus miško valdytojui reikia sumokėti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą pagal mokesčių administratoriaus, t. y. Valstybinės mokesčių inspekcijos, nustatytą įmokos kodą.

                     

                      Ar reikia pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją?

                      Taip, užpildytą ir tinkamai pasirašytą deklaraciją FR0463 reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai per elektroninio deklaravimo sistemą (http://deklaravimas.vmi.lt) arba ją galima pateikti bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, arba Valstybinės mokesčių inspekcijos Deklaracijų tvarkymo skyriui Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

                      Su Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 formos užpildymo taisyklėmis bei pačia deklaracijos FR0463 forma galima susipažinti Lietuvos Respublikos Seimo interneto puslapyje.

                     

                      Kaip dažnai reikia apskaičiuoti, sumokėti privalomuosius atskaitymus ir pateikti deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai?

                      Miško valdytojai privalo apskaičiuoti ir sumokėti privalomuosius atskaitymus iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomą nenukirstą mišką, bei mokesčių administratoriui, t. y. Valstybinei mokesčių inspekcijai, pateikti privalomųjų atskaitymų deklaraciją iki kito mėnesio, einančio po mokestinio laikotarpio, 15 dienos. Miško valdytojo juridinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Miško valdytojo fizinio asmens privalomųjų atskaitymų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis.

                      Pažymime, kad miško valdytojui per mokestinį laikotarpį negavus pajamų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jo valdomame miške, ir už parduotą jo valdomąnenukirstą mišką, už šį mokestinį laikotarpį privalomųjų atskaitymų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą mokėti ir privalomųjų atskaitymų deklaracijų teikti nereikia.

 

                      Kas yra žaliavinė mediena?

                      Iki 2014 m. gruodžio 3 d. Tvarkos apraše buvo numatyta, kad žaliavinė mediena – nupjauti medžiai, jų stiebai, apvalioji ir pjautinė žaliavinė mediena, skirta parduoti. 2014 m. gruodžio 3 d. Vyriausybės nutarimu patvirtinus naują Tvarkos aprašo redakciją, žaliavinės medienos sąvokos atsisakyta, atsižvelgiant į 2006 m. lapkričio 13 d. Konstitucinio Teismo nutarimą, kuriame numatyta, kad įstatymuose vartojamų sąvokų turinys gali būti apibrėžiamas tik įstatymu, o ne žemesnės galios teisės aktu. Taigi, žaliavinės medienos sąvokos turinys turėtų būti apibrėžtas Miškų įstatyme, kuriame ši sąvoka yra vartojama.

                      Aplinkos ministerija parengė Lietuvos Respublikos miškų įstatymo Nr. I-671 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 18 straipsnių pakeitimo ir papildymo 9-1 straipsniu įstatymo projektą, kuriam Vyriausybė 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1356 pritarė ir nutarė jį pateikti Seimui. Miškų įstatymo projekte numatyta, kad žaliavinė mediena – miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams ruošti. Šis terminas yra aprobuotas ir įtrauktas į Lietuvos Respublikos terminų banką, kuriame numatyta tokia termino žaliavinė mediena apibrėžtis: miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena, skirta medienos gaminiams ruošti.  

                      Aplinkos ministerijos specialistų nuomone, žaliavinė mediena – miško žemėje nukirstų medžių stiebų mediena (pjautinieji rąstai, popiermedžiai, tarrąsčiai, malkinė mediena (neskaldytos malkos), plokščių mediena ir kiti apvaliosios medienos sortimentai), skirta medienos gaminiams ruošti.      Mūsų nuomone, gaminiai, pagaminti iš žaliavinės medienos, pavyzdžiui, tokie kaip lentos, skiedros biokurui, skaldytos malkos ir kiti, neturėtų būti atskaitymų iš pajamų pagal Miškų įstatymą objektas.

 

                      Kas yra nenukirstas miškas?

                      Miškų įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje numatyta, kad nenukirstas miškas – augantys medžiai, sausuoliai, vėjavartos, vėjalaužos ir kita nenukirsta sumedėjusi miško augalija.

                             Aplinkos ministerijos specialistų nuomone, pajamos, gautos už parduotą žemės sklypą, kuriame yra miškas, nėra privalomųjų atskaitymų objektas.

www.am.lt