Jaunieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas (2015-04-02)

Jaunieji šalies ūkininkai nuo balandžio 1 d. iki balandžio 30 d. kviečiami teikti paraiškas gauti paramą pagal naujos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.
 
Ūkininkas turi tapti aktyvus
 
Pagal naujos KPP reikalavimus ūkininkas privalo tapti aktyvus ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo įsikūrimo, t. y. pirmos paraiškos gauti tiesiogines išmokas pateikimo dienos. Jo ūkis ir valda turi būti pirmą kartą įregistruoti ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos  pateikimo.
 
Ūkininkavimo pradžiai paramos prašantis žmogus privalo turėti profesinių įgūdžių ir kompetencijos. Jei neturi, jų įgyti suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikas po sprendimo skirti paramą.
 
Skirtingai nei ankstesniu paramos laikotarpiu, žemės ūkio mokslų baigimo pažymėjimo nepakanka – visi paramos įsikurti prašantys jaunieji ūkininkai turės išklausyti minimalią ūkininkavimo pradmenų programą. Šią programą jie turi būti išklausę ne anksčiau kaip prieš vienerius metus prieš pateikdami paraišką dėl jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramos arba paraišką dėl tiesioginių išmokų.
 
Remiamas ir perdirbimas
 
Pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ remiama ne tik žemės ūkio veikla, bet ir perdirbimas. Pavyzdžiui, javus auginantis jaunasis ūkininkas galės ne tik parduoti grūdus, bet ir gaminti iš jų miltus ar kepti duoną bei gauti paramą šioms veikloms.
 
Parama teikiama ir mišriam, ir specializuotam ūkiui. Iš specializuotos veiklos gautos pajamos turi sudaryti ne mažiau kaip pusę visų ūkio veiklos pajamų.
 
Parama skiriama ūkiams, kurių ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija,   yra ne mažesnis kaip 8 000 eurų per metus ir ne didesnis kaip 70 000 eurų per metus. Ūkio ekonominio dydžio potencialą, kaip ir ekonominio valdos dydžio koeficientą anksčiau, apskaičiuoja Žemės ūkio ir kaimo verslo informacijos centras.
 
Patvirtinus paramą – iškart pusė sumos
 
Naujovės laukia ir išmokant paramą. Parama bus išmokama dviem arba trimis dalinėmis išmokomis atsižvelgiant į verslo plane numatytas veiklas per ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Jeigu verslo planas įgyvendinamas per trejus metus, parama išmokama dviem dalimis: pusė paramos išmokama priėmus sprendimą skirti paramą, o likusi dalis – tinkamai įgyvendinus verslo planą.
 
Jeigu verslo planas įgyvendinamas ilgiau nei trejus metus, 50 proc. paramos išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Paramos gavėjui investavus ne mažiau kaip 80 proc. išmokėtos sumos, mokama antroji, tarpinė, išmokos dalis, sudaranti 30 proc. visos paramos sumos. Trečioji, paskutinė 20 proc. išmokos dalis mokama tinkamai įgyvendinus verslo planą.
 
Vienam paramos gavėjui gali būti skiriama ne didesnė kaip 50 000 eurų (be PVM) paramos suma. Kuriamiems gyvulininkystės ūkiams – ne daugiau kaip 60 000 eurų (be PVM).
 
Jei kuriamasi padalytose valdose, kurios buvo sukurtos iš vienos valdos sklypų, tokiems paramos gavėjams bendra paramos suma negali viršyti vienam paramos gavėjui nustatytos sumos. Pavyzdžiui, jei tėvas 100 ha ūkį padalijo savo trims sūnums, jie galės gauti tik vienam paramos gavėjui nustatytą paramos sumą. Išimtis – jei atstumas tarp valdų centrų viršija 50 km.
 
Bus taikomi projektų atrankos kriterijai
 
Atkreipiamas dėmesys, kad naujuoju laikotarpiu pareiškėjų pateikti projektai bus atrenkami taikant balus už tam tikrų kriterijų atitiktį. Siekiant gauti paramą, būtina surinkti tam tikrą balų skaičių. KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklėse numatytas minimalus balų skaičius yra 35. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Jaunųjų ūkininkų paraiškų atrankos balai:
  • kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų (20 balų);
  • ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų (15 balų);
  • pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų (10 balų);
  • pareiškėjas turi žemės ūkio srities aukštąjį ir (arba) profesinį išsilavinimą (10 balų);
  • pareiškėjas yra iki 30 metų (20 balų);
  • pareiškėjas yra nuo 30 metų iki 40 metų (15 balų);
  • pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. (10 balų);
  • projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (15 balų).

                                                                                                                                                                                                                                      www.nma.lt